Ми відкриємо для Вас Світ знань!
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Статут гімназії №6

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від  28.11.2016 № 725р

 

 СТАТУТ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №6

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2016

 

І. Загальні положення

 1.1. Запорізька гімназія №6 Запорізької міської ради Запорізької області – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів  відповідно  до профілю, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

1.2. Статут  гімназії № 6, первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету  Комунарської  районної Ради  народних  депутатів  від 27.12.1994 № 89/15Р.

Зміна назви, "Гімназія № 6" на назву ,"Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області" здійснена рішенням Запорізької міської ради від 20.04.2005р. №39, "Про зміну назв загальноосвітніх навчальних закладів міста".

Статут Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого 28.11.2005р. рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради № 425/37 та зареєстрованого  27.12.1994р. рішенням виконавчого комітету районної ради народних депутатів №89/15Р.

Після затвердження нової редакції Статуту Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.3. Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області – це загальноосвітній навчальний заклад, який складається з двох  підрозділів: школи I ступеню з поглибленим вивченням іноземної мови (спеціалізовані класи) та гімназії.

1.4. Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – гімназія) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у місті Запоріжжі Запорізької області, печатку із зображенням герба України,  штамп, ідентифікаційний номер, вивіску зі своєю назвою, бланки зі  своєю назвою. Гімназія може мати самостійний баланс. За своєю організаційно-правовою формою гімназія має статус комунального навчального закладу.

1.5. Повна назва: Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: Запорізька гімназія № 6 ЗМР ЗО

1.6. Місце знаходження гімназії: 69104, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Олімпійська, будинок 2.

1.7. Засновником і власником гімназії є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

1.8. Органом управління гімназії № 6 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління гімназії здійснює фінансування навчального закладу,  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування вихованців, учнів.

1.9. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією  України, Законами України  "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 20.07.1995 №217, іншими  нормативно-правовими  актами, власним Статутом.

1.10. Головною метою гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освітив обсязі Державного стандарту, пошук,  навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей шляхом загальноосвітньої та спеціальної підготовки через поглиблене та профільне навчання на основі національної культури, звичаїв та традицій; прилучення учнів до скарбниці національних, духовних і етнічних цінностей з метою збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України, формування та розвиток здорової, соціально зрілої, творчої, духовно розвиненої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до самовизначення.

1.11.  Головними завданнями гімназії є:

-         створення умов для різнобічного розвитку учня, формування гармонійної особистості, формування основних норм загальнолюдської моралі;

-         пошук і відбір для навчання талановитої молоді, виховання та розвиток здібних,талановитих та обдарованих дітей;

-         виховання учнів як громадян України, гордих за свою державу, що поважають Конституцію України, державні символи  України, права і свободи людини та громадянина;

-         виховання високих моральних  якостей, формування громадян здатних до свідомого суспільного вибору;

-         виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти, трудової діяльності;

-         створення умов для здобуття учнями освіти понад державні стандарти освіти, що передбачає становлення дитини як особистості, розвиток її потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, потреб, обдарувань, нахилів, талантів, розумових і фізичних здібностей, наукового світогляду;

-         виховання в дітей стало сформованих взаємопов’язаних та компенсаційних груп властивостей  особистості, які втілюються в моделі  особистості випускника гімназії, та створення сприятливих  можливостей для оволодіння технологіями розвитку цих якостей;

-         формування в дітей умінь та навичок активної пізнавальної діяльності, самостійності мислення, потреб у набутті нових знань;

-         виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування  гігієнічної культури, норм безпечної поведінки, а також усвідомленої потреби у здоровому способі життя, забезпечення максимально можливого  рівня фізичного, соціального,  психічного, духовного здоров'я учнів;

-         підготовка учнів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах, трудової  діяльності.

1.12.Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.13.Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         збереження життя та здоров’я дітей;

-         дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни  та збереження  матеріально-технічної бази.

1.14. У гімназії навчання здійснюється російською мовою, запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів за навчальними профілями: іноземна філологія, математичний, суспільно - гуманітарний, біолого - хімічний. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе:

-         відкриття  інших профілів навчання у старшій школі;

-         з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми  потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.

1.15. Гімназія згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

-     проходити в установленому порядку державну атестацію;

-     визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного

процесу;

-     визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-     в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-     спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-     використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах затвердженого кошторису або за рахунок інших власних надходжень;

-     бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним Статутом з дозволу власника;

-     отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

-     залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-     розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів в межах затвердженого кошторису;

-     встановлювати форму для учнів у відповідності до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

-              надавати додаткові освітні послуги.

1.16.Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у гімназії визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.17. У гімназії створюються та функціонують:

-         психологічна і соціальна служба;

-         медична служба;

-         дитячі об’єднання: гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;

-         дитячі організації неполітичного і нерелігійного характеру;

-         методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.

1.18. Форми організації методичної роботи у гімназії визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

1.19. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у гімназії  здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002  №1/9-472 "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації  навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах" за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

1.20. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з  територіальним відділом освіти Комунарського району згідно з нормативами їх наповнюваності встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

1.21. У гімназії для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121.Кількість учнів у групах продовженого дня визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом  виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

ІІ. Структура гімназії

 2.1. Організаційна структура гімназії є триступеневою (І ступінь –спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови, ІІ ступінь – 5-9 класи гімназії, ІІІ ступінь – 10-11 класи гімназії, що забезпечують науково-теоретичну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей); визначається дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді відповідно до їх психологічних, фізіологічних та вікових особливостей.

2.2. Школа першого ступеню навчання створена з метою надання кожному учневі можливості продовження навчання в класах гімназії відповідно до ступеня навчання, потенціалу кожної дитини, її здібностей і інтересів.

2.3. Головними завданнями школи першого ступеню є:

-     забезпечити досягнення кожним учнем рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;

-     забезпечити індивідуальний розвиток, найбільш повне задоволення інтересів та здібностей учнів, розвиток їх творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;

-     організувати систематичне відстеження психолого – педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого ступеня навчання;

-     формування іншомовної комунікативної компетентності.

2.4. У гімназії забезпечується науково-теоретична, гуманітарна, загальнокультурна підготовка обдарованих і здібних дітей на основі поглибленого вивчення окремих предметів (хімія та біологія, математика, англійська мова, історія) відповідно до профілів гімназії. В гімназії навчально-виховний процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою, характеризується використанням поряд із традиційними формами, методами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій.

 ІІІ. Зарахування учнів до гімназії та їх відрахування

3.1. Зарахування учнів до 1 класів спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови та 5 класів гімназії здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 із урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання.

Робочі  групи  з числа педагогічних працівників розробляють Правила   конкурсного приймання, що обговорюються на  спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються директором гімназії за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району.

3.2. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора навчального закладу.

 Для зарахування учня до гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

 До першого класу зараховуються,  як  правило, діти з шести років.

3.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

3.4. За гімназією територія обслуговування не закріплюється.

3.5. Відрахування учнів із гімназії можливе згідно рішення педагогічної ради та відповідного наказу керівника:

-         за бажанням  батьків (осіб, які їх замінюють);

-         у випадках, коли учні мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного або поглибленого) предмета.

-         як винятковий засіб педагогічного впливу за невиконання учнями  своїх обов'язків, неодноразові порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку.

 Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  закладу  щодо  відрахування  дитини з гімназії у місцевому  органі  управління освітою.

Рішення про відрахування із гімназії дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки  та піклування.  За  сприяння  відповідного  органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

3.6. Керівник гімназії зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до гімназії, її статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.7. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Уразі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та  довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 ІV. Організація навчально-виховного процесу

 4.1. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи її розвитку.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. При складанні робочого навчального плану використовуються додатки до Типових навчальних планів, які у повному обсязі включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно профілю класу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Робочий навчальний план гімназії погоджується з територіальним відділом освіти Комунарського району і затверджується департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. У вигляді додатку до робочого навчального плану додається програмне забезпечення інваріантної і варіативної частини робочого навчального плану.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани гімназії погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу управління  освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній  державній адміністрації.

4.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

4.4. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Відповідно  до  поданих  батьками  або особами,  які  їх замінюють, заяв навчальний заклад  за  погодженням  з  територіальним відділом освіти Комунарського району створює  умови  для  прискореного  навчання  та навчання екстерном.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах тощо.

У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

4.5. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

4.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються гімназією у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з департаментом освіти і наук Запорізької міської ради.

Традиційно навчальний рік поділяється на два семестри.

4.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.8. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.9. Тривалість уроків у гімназії в 1-х класах становить 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, в 5-11класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з територіальним  відділом освіти Комунарського району та управлінням Держпродспоживслужби.

4.10. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального   плану гімназії з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором гімназії.

Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

4.11. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань за умови дотримання відповідного допустимого навантаження.

Відповідно до Інструкції про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.1995 №217, за наявності фінансових можливостей гімназії можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси), методичної, науково – експериментальної роботи.

4.12. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді спарених уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню  освіту" та свого Статуту з урахуванням  специфіки  закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми  організації навчально-виховного процесу.

4.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання учням 1-их класів не задаються.

4.14.  Гімназія може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

4.15. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості (обов’язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд фільмів, зустрічей з представниками країн, мова яких вивчається, тощо).

 V. Оцінювання навчальних досягнень учнів гімназії

5.1. Оцінювання  навчальних досягнень учнів здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

5.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

5.3. У першому класі та І півріччі другого класу дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися бальна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. Оцінювання учнів 3-11 класів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

5.4. Гімназія може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району.  При  цьому  оцінки  з   навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до  критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів.

5.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері охорони здоров’я.

5.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ  (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до  школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

5.8. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

5.9. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

5.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а  випускники школи III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у  навчанні".

За  відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу у гімназії встановлюються відповідно до чинного законодавства.

5.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів школи. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам школи свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти,територіальним відділом освіти Комунарського району, органом управління освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній державній адміністрації.

 VІ.  Виховний процес у гімназії

6.1. Виховання учнів у гімназії здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

6.2. Цілі виховного процесу в гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

6.3. У гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна у гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту гімназії.

6.5. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

 VІI. Учасники навчально-виховного процесу

 7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у гімназії є  учні, педагогічні працівники, медичні  працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку   навчального закладу.

7.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.

7.4. Учні гімназії мають гарантоване державою право на:

-         доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у гімназії;

-         вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базою закладу;

-         участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-         перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану гімназії відповідно до чинної нормативної бази;

-         участь в роботі органів громадського самоврядування гімназії;

-         участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

-         повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

7.5. Учні гімназії зобов'язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не  меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-         підвищувати свій загальний культурний рівень;

-         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, цим статутом;

-         дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

-         виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

-         брати участь у різних видах трудової діяльності;

-         дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-         дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

-         дотримуватися правил особистої гігієни;

-         дбати про честь, імідж та ділову репутацію гімназії.

7.6. Учні гімназії залучаються за їх згодою та згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

7.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них  можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

7.8. Педагогічним працівником гімназії повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну   освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у гімназії.

7.9. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

7.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

7.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником гімназії і затверджується   територіальним відділом освіти Комунарського району.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів школи протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом гімназії, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

7.12. Керівник гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти, правилами внутрішнього розпорядку.

7.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

7.14. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує